وزیر کشور با دو خانواده شهید دوران دفاع مقدس دیدار کرد