تعجب بازیکنان بنیادکار از کیفیت چمن آزادی و خرابی سکوها