شعارهایی که علیه من داده می شود را می پذیرم | صحبت هایی که علیه تیم ما شد؛باعث شده داوران تحت فشار باشن