گزارش یک روز تعطیل کودکان کار از زبان خودشان: دیروز ١٠‌هزار تومان کار کردم