درآمد معادن استان اصفهان در سال گذشته بالغ بر ۲۵میلیارد تومان بود