گودرزی: نمی‌شود میلیاردها تومان بدهکار مردم بود و مالک باشگاه شد