کاشانی: کروش پروفسور است اما در دبستان تدریس می کند