یک مقام آمریکایی: تا وقتی اسد در سوریه حاکم باشد، ...