روحانیت شیعه نقش بسیار مؤثری در نهادینه سازی فرهنگ ولایت‌مداری دارند