در تدابیر قرآن و امام(ره) هر راهکاری که بخواهیم وجود دارد