درگیری لفظی میثاقیان با بگوویچ و اخراج 2 تن از اعضای کادر فنی میهمان