عبور از تونل توحید ممنوع / شکاف بر پیکره‌ی ستون‌های این تونل