امین زاده: تحریم های ظالمانه به پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و صنعتی صدمه زد