تلویزیون سوریه: ملک بن عبدالعزیز کارنامه سیاهی ...