استقبال هنرمندان از طرح استفاده از تابلوهای هنرمندان نقاش در بیلبوردها