دیدار رفت مسی ها برنده نداشت/کار صعود به دیدار برگشت کشید