بی تفاوتی سازمان انتقال خون در رامهرمز صدای مردم را در آورده است