دفاع از مردم مظلوم یمن وظیفه صلح‌طلبان و خیرخواهان جهان است