یك سوم بوجه معاونت هنری وزارت ارشاد به تئاتر اختصاص داده شد