شهرداری تهران: کارتن خوابی به سمت زنانه شدن می‌رود