بازیکن بخواهد در زمین مس توپ را مهار کند، عصبی می‌شود!/ نباید نسبت به داور ناراحتی در دل داشته باشیم!