علما و روحانیان نقش بسزایی در ترغیب جوانان و نوجوانان به مساجد دارند