نمایشگاه کتاب باعث همدلی بین دولت و ملت ایران شده است