رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نروژ از پیشرفت های زنان ایرانی ابراز خرسندی کرد