در آستانه بازي با بنيادکار،حقوق هفتگي پرسپوليسي ها واريز شد