افزایش سرانه مطالعه نیازمند شکل گیری شخصیت فرهنگی است