وزیر کشور با خانواده شهیدان مرادی و طوقانی دیدار کرد