ما کارفرما هستیم و کی روش کارگر، اما گویا کار دنیا برعکس شده!/ مربیان و مردم ما از اینکه توسط بیگانه تح