مذاکره‌کنندگان با رعایت خطوط قرمز به مذاکره ادامه دهند