حضور انتشارات دفتر آیت الله صافی در نمایشگاه بین المللی کتاب