مسوول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز: خانواده ها فرزندان خود را برای پذیرفتن نقش پدر و مادری