سه هزار رزمنده کرمانی در عملیات آزاد سازی خرمشهر حضور داشتند