کتاب تعلیمات دینی، چهارم دبستان؛ سال 1350 (تصاویر)