همدلی و تعامل اقشار بسیج  درپیشبرد برنامه های دانشگاهی موثر است