پاسخ مدیر برنامه‌های بیل به انتقاد تمسخر‌‌‌آمیز روی کین