ثبت 35 هزار تراکنش مالی در نخستین روز نمایشگاه کتاب