فیلم/ دردسر میکروفون بی سیم و دستشویی رفتن شهردار!