مایکروسافت برنامه‌ای برای متن باز کردن مرورگر تازه اش ندارد