استقرار دستگاه الکترونیکی ایکس ری و سگ مواد یاب در پایانه مرزی مهران