سینمای ترکیه یک سال ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بلیت فروخت