بازیکنان بنیادکار در آزادی سلفی گرفتند/ درخواست اسکوربورد از تماشاگران