نمایشگاه کتاب بولونیا با غرفه ای مستقل در نمایشگاه کتاب شرکت می کند