ولایتی: ایران برای رفع تحریم ها زیر بار هیچ نوع تحمیلی نمی رود