تاکنون موضع محکم و شجاعانه ای در برابر آل سعود ندیدیم