گزارش زنده پرسپولیس - بنیادکار/ ترکیب پرسپولیس/ ناظر بازی اشتباهی «هو» شد!/ طبقه پایین پر شد