چندین هزار نفر در روستاهای اسماعیل آباد از خدمات نظام سلامت بهره مند شدند