لتونی دربخش گردشگری چهارمحال وبختیاری سرمایه گذاری می کند