مدیر مدرسه علمیه نخبگان شیراز: شهدا را از یاد نبریم