مسی‌ها به تساوی رضایت دادند/ سرنوشت نصفِ صعود به بازی برگشت کشید