فاز جدید خصوصی سازی سرخابی ها به فاصله 13 روز تا مزایده